Espoon Leppävaara Säterinportti Mukavuusalue

Espoon Lep­pä­vaaras­sa sijait­se­vaan Säter­in­port­ti­in asen­netaan Mukavu­usalueelle Granab 9000NE50 lat­tiarunko kun­tos­alin vapaa­pain­oalueelle. Granab 9000 jär­jestelmä on suun­nitel­tu vaa­tivia lat­tioiden äänener­istys­tarpei­ta varten, kuten...

ORAVAISTEN KESKUSKOULUN salin lattiaan tuulettuva Granab

Ora­vais­ten keskusk­oulun urheilusalin lat­tia uusi­taan tuulet­tuval­la Granab 7000N25 Sport lat­ti­a­jär­jestelmäl­lä. Salin pois­toil­ma ohjataan osit­tain lat­t­ian alle ja sieltä pois­tokanavi­in, eli alapo­h­ja tuulete­taan. Tämä pois­taa lat­t­ian alle...

GRANAB lattiajärjestelmä Munsalaan

Mun­salagår­denin urheilu/kokoontumistilan salin lat­t­ian run­gok­si tulee Granab 3000N12 jär­jestelmä. Asen­nuk­sen tähän 250 m2 sali­in tekee KE Con­struc­tion Oy.