As. Oy Haa­gan Eliel on ensim­mäi­nen Suomes­sa Granab-lat­ti­a­jär­jestelmäl­lä kokon­aan tehty kohde. Jär­jestelmä mah­dol­lis­taa sähkö­jen, vesi­jo­hto­jen, viemäröin­nin, pat­terei­hin menevien läm­mi­tysvesi­jo­hto­jen ja jopa ilmas­toin­tikanavien asen­tamisen hel­posti ja nopeasti lat­t­ian alle.
Näin saavute­taan huo­mat­ta­va säästö asen­nusa­jas­sa ja kus­tan­nuk­sis­sa kat­toon tehtävään instal­laa­tioon ver­rat­tuna.
Säästöä syn­tyy myös siinä, kun val­u­ja ja niiden kuiv­u­mi­saiko­ja ei tarvi­ta vaan lat­ti­ap­in­nan voi asen­taa heti johto­jen ja putkien asen­tamisen jäl­keen.
Kos­ka rak­en­teessa ei käytetä märkä­val­u­ja ei sinne myöskään jää kos­teut­ta, joka myöhem­min voisi aiheut­taa sisäil­maon­gelmia. Kohteen rak­en­ta­ja on Hartela Oy.