Esit­te­lypäivänä Kuo­pi­on Uuni ja Kaake­li Oy:ssä Kolmisopes­sa vieraili tasaiseen tahti­in puu­lat­tioista kiin­nos­tunei­ta sis­us­tus­su­un­nit­telijoi­ta ja raken­nusalan ammat­ti­laisia. Export­pro Fin­landin toim­i­tusjo­hta­ja Mat­ti Kekäläi­nen esit­teli koti­maisen Tim­ber­wisen par­ket­te­ja ja itä­val­ta­laisia B:hard-puulattioita yli 20 vuo­den asiantun­te­muk­sel­la.

Joen­su­us­sa glö­gi oli tarpeen, kun rän­tää tuli vaakana suun­nates­samme kohti Värisilmäli­iket­tä. Aamun hil­jais­ten tun­tien jäl­keen sisukkaat joen­su­u­laiset puski­vat rän­täsateen läpi tutus­tu­maan puu­lat­tioi­hin ja läm­mit­telemään glögimukin ääressä.

Tim­ber­wisen par­ketit ovat jo monille tut­tu­ja. Laadukas­ta lankku­par­ket­tia on valmis­tet­tu Loimaal­la jo vuodes­ta 1999. Itä­val­ta­lainen B:hard sen sijaan on uusi tulokas puu­lat­tia­markki­noil­la. Se on aivan uuden­tyyp­pinen kestävä ja edulli­nen puu­lat­tia.

Seu­raavak­si glö­gi höyryää Värisilmä Lappeen­ran­nas­sa ti 20.11.2018 klo 10–17, Kymen Par­ketil­la Kou­volas­sa ke 21.11. klo 9–17 ja Värisilmä Mikke­lis­sä to 22.11. klo 9–17. Ter­ve­tu­loa!