INNOfloorin väki suun­tasi kohti Alppe­ja toivoen koke­vansa kukki­van ja lämpimän kevään. Toisin kuitenkin kävi. Heti toise­na päivänä, kun kiipes­imme tuhan­nen metrin korkeu­teen, taitoimme matkaa ensin vesi- ja lop­ul­ta lumisateessa. Aamun val­jetes­sa vär­jöt­te­limme yhdessä lumen alle peit­tynei­den kukkivien ome­na­puiden kanssa valkoisek­si muut­tuneessa maise­mas­sa.

 

 

                           

 

Matkan ammatill­i­nen anti sen sijaan täyt­ti odotuk­set, ja saimme nähdä paljon mie­lenki­in­toisia, uusia ja kehit­teil­lä ole­via tuot­tei­ta.

Ensin matkus­timme Amstet­teni­in, jon­ka lähel­lä Kematenin kylässä sijait­see Stöckl Par­kett. Georg Stöckl esit­teli meille koko tehtaan aina raa­ka-ainevaras­tos­ta, tuotan­non läpi, lähtevän tavaran varas­toon saak­ka.

 

  

 

 

 

Raa­ka-ainevaras­to oli vaikut­tavaa nähtävää: usko­ma­ton määrä eri­laisia mate­ri­aale­ja, joi­ta par­ketin valmis­tuk­ses­sa tarvi­taan. Tääl­lä ei voi­da tässä suh­teessa todel­lakaan elää kädestä suuhun, sil­lä puu­tavaraa on kui­v­atet­ta­va ennen käyt­töä ensin kuiv­aamossa ja sit­ten vielä varas­tossa vähin­tään vuosi.

 

 

 

Pitkäl­lä tuotan­tolin­jal­la seurasimme B:hardin Tam­mi Charak­ter Cal­citin syn­tymistä. Alkupäässä robot­ti lähet­ti lankkuer­iä lin­jas­tolle, jos­sa ne har­jat­ti­in ja lakat­ti­in. Sen jäl­keen lankut jatkoi­vat matkaa UV-lamp­pu­jen alle ja sieltä ulos toisen robotin luo, joka las­tasi ne jämp­ti­in pinoon pakkaamista varten. 

 

     

 

 

 

 

Täl­lä het­kel­lä lakat­tua B:hardia on ollut saatavil­la vain Tam­mi Style ja Tam­mi Charak­ter -tuot­teis­sa. Nyt lakat­tu tuote­per­he on kas­va­mas­sa ja saim­mekin ker­toa omia toiveita­mme uusik­si tuot­teik­si. Samal­la tilasimme näyt­teitä B:hardin mukaan sävyte­ty­istä jal­ka­lis­toista ja por­taiden nokkalis­toista.

 

 

 

Amstet­tenista jatkoimme vuoris­toon pie­neen kylään nimeltä Rose­nau am Hengst­pass. Siel­lä tutus­tu­imme RoHolin viilute­htaaseen Anton Stöck­lin opas­tuk­sel­la. 

   

 

 

                        

 

Tääl­lä valmis­te­taan viilut mm. B:hardia varten. Viilute­hdas oli myös mieleen­painu­va koke­mus. Läh­es kat­toon asti ylet­tyvis­sä kasois­sa oli viilu poiki­neen. Ei lopu varas­tot heti ensi viikol­la. Täältä toimite­taan viilu­ja lat­tioiden lisäk­si eri­tyis­es­ti ovi- ja huoneka­lu­te­ol­lisu­u­teen.

 

 

Meinasimme lip­sah­taa lat­tiabis­nek­ses­tä kokon­aan sivu­raiteelle, kun näimme, mitä kaikkea mie­lenki­in­toista viiluista oli kehitel­ty. Viilu taipuu siis mon­ek­si ja RoHol onkin kehit­tämässä viilus­ta eri­laisia sis­us­tus­tuot­tei­ta esimerkik­si seini­in. Näitä uutuuk­sia aiomme tes­ta­ta, paket­ti on jo matkalla Kuo­pi­oon.
Sitä odotel­lessa keski­tymme kiirei­den takia venyneeseen uusien net­ti­sivu­jen suun­nit­telu­un.