Lattiajärjestelmät

Lankkuparketit

Kovapuulattiat

Massiivipuulattiat

Innofloor

Innofloor on lat­tiatuot­teisi­in erikois­tunut kaup­pahuone. Tuomme ja markki­noimme puu­lat­tioi­ta useista Euroopan maista. Johta­vana ajatuk­se­na on laadukkaat, monipuoliset tuot­teet ja luotet­ta­vat toimit­ta­jat.

Puu­lat­tioiden lisäk­si tuote­va­likoimas­samme on Granab-lat­ti­a­jär­jestelmä, joka on Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa yleisim­min käytet­ty välipo­h­jarak­en­tamisen menetelmä asuin-, liike- ja hotel­li­rak­en­tamises­sa. Lisäk­si Granabil­la on erit­täin monikäyt­töi­nen urheilu­lat­ti­ava­likoima nor­maal­ista liikun­tasal­ista erit­täin hyvin askelääniä eristävään kun­tos­alien vapaa­pain­oaluei­den lat­tioi­hin. Johta­vana ajatuk­se­na Granab-lat­ti­a­jär­jestelmässä on erit­täin hyvä askel- ja ilmaäänener­istävyys yhdis­tet­tynä jous­tavaan raken­neko­rkeu­teen.

Lat­tiatuot­tei­den tuon­nin lisäk­si edus­tamme koti­maisen Tim­ber­wise Oy:n par­ket­te­ja ja mui­ta tuot­tei­ta Itä-Suomes­sa.

Granab on johta­va euroop­palainen akustis­ten lat­tiaratkaisu­jen valmis­ta­ja. Granab-jär­jestelmät ovat vaki­in­nut­ta­neet ase­mansa läh­es kaikkien raken­nus­li­ikkei­den vakio­ratkaisuina asuin-, toimis­to-, koulu,- ja hotel­li­raken­nusko­hteis­sa Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa. Uutuute­na nyt myös urheilu­tilo­jen lat­tiaratkaisut.

Granab-lat­tioi­ta on asen­net­tu nyt jo yli 4,5 miljoon­aa neliömetriä. Paten­toidus­sa teräk­ses­tä valmis­te­tus­sa run­gos­sa on äänen­vaimen­nuse­le­men­tit, jot­ka muo­dosta­vat tehokkaan askel- ja ilmaäänener­istyk­sen. Jär­jestelmä täyt­tää ECS:n (Euro­pean con­struc­tion stan­dards) vaa­timuk­set ja on Ruotsin teknolo­gian tutkimuskeskus SP:n ja nor­jalaisen SIN­TEFin tyyp­pi­hyväksymä. Granab on monipuo­li­nen jär­jestelmä, joka käy kaikki­in raken­nus­pro­jek­tei­hin.

Innofloor edus­taa Granabin tuot­tei­ta Suomes­sa ja Virossa.

Tim­ber­wise Oy on Loimaal­la sijait­se­va per­heyri­tys, joka valmis­taa lankku­par­ket­te­ja ihmisille, jot­ka arvosta­vat luon­nol­lisu­ut­ta, tur­val­lisu­ut­ta sekä korkeata­soista suo­ma­laista laatu­työtä. Tuot­teet syn­tyvät yhdis­telmästä maail­man parhai­ta raa­ka-ainei­ta, suo­ma­laista puun­sepän­taitoa sekä pitkälle automa­ti­soitu­ja valmis­tus­menetelmiä. Laa­ja sävy­va­likoima palvelee vaa­ti­vam­paakin osta­jaa. Val­itse per­in­teinen lankku­par­ket­ti tai erot­taudu tyy­likkäästi Design-tuot­teil­la.

Innofloor edus­taa Tim­ber­wisen tuot­tei­ta Itä-Suomes­sa, Englan­nis­sa sekä Ara­bi­mais­sa.

Tim­ber­wise Oy on Loimaal­la sijait­se­va per­heyri­tys, joka valmis­taa lankku­par­ket­te­ja ihmisille, jot­ka arvosta­vat luon­nol­lisu­ut­ta, tur­val­lisu­ut­ta sekä korkeata­soista suo­ma­laista laatu­työtä. Tuot­teet syn­tyvät yhdis­telmästä maail­man parhai­ta raa­ka-ainei­ta, suo­ma­laista puun­sepän­taitoa sekä pitkälle automa­ti­soitu­ja valmis­tus­menetelmiä. Laa­ja sävy­va­likoima palvelee vaa­ti­vam­paakin osta­jaa. Val­itse per­in­teinen lankku­par­ket­ti tai erot­taudu tyy­likkäästi Design-tuot­teil­la.

Innofloor edus­taa Tim­ber­wisen tuot­tei­ta Itä-Suomes­sa.

Stöckl Par­kett GmbH on itä­val­ta­lainen par­ket­tialan per­heyri­tys. Per­in­teis­ten alus­taan liimat­tavien par­ket­tien lisäk­si Stöckl on tuonut markki­noille uuden B:hard-ohutkovapuulattian. B:hard on aivan uusi paten­toitu tapa valmis­taa aidos­ta puus­ta noin kolme ker­taa per­in­teistä par­ket­tia kovem­pi lat­tia. Paten­toitu Wood­pow­der-kal­vo tekee lat­t­ian tam­mis­es­ta pin­tak­er­rokses­ta erit­täin kovan ja kulu­tus­ta kestävän. B:hard-ohutkovapuulattia kestää hyvin kodin lat­tioi­hin kohdis­tu­vat haas­teet kuten las­ten leik­it, kotieläin­ten kyn­net ja korko­kengät.

B:hard on myös eri­no­mainen lat­tiaratkaisu rav­in­toloi­hin, hotellei­hin, liiketiloi­hin ja mui­hin kovaan kulu­tuk­seen joutu­vi­in tiloi­hin. Tuote sovel­tuu erit­täin hyvin käytet­täväk­si myös lat­tialäm­mi­tyk­sen yhtey­dessä. Ulkonäöl­lis­es­ti tai tun­tu­mal­taan B:hard ei eroa nor­maal­ista par­ket­ti­lankku­lat­ti­as­ta. Ain­oas­taan omi­naisu­udet ovat yliv­er­taiset! Tuot­teen voi asen­taa joko uiv­ana tai alus­taan lii­mat­en. B:hardin palolu­ok­ka on huo­mat­tavasti parem­pi, kuin per­in­teisel­lä kolmek­er­ros- tai mas­sivipar­ketil­la ja näin ollen sitä voidaan käyt­tää myös hätäpois­tu­mis­tei­den lat­tiois­sa.

Innofloor edus­taa Stöck­lin tuot­tei­ta Suomes­sa, Nor­jas­sa, Ruot­sis­sa ja Virossa.

Hørn­ing Par­ket A/S on per­in­teikäs, jo vuodes­ta 1929 toimin­ut par­ketin valmis­ta­ja Tan­skas­sa.

Hørn­ing on toimit­tanut kaiken­laisia mas­si­ivipu­u­lat­tioi­ta tuhan­si­in kohteisi­in. Näistä kuu­luisimpia ovat lento­ken­tät Kööpen­ham­i­nas­sa, Tukhol­mas­sa, Bergenis­sä, Venet­si­as­sa ja Amman­is­sa, Madridin kansal­liskir­jas­to, Kööpen­ham­i­nan Oop­per­at­a­lo , Globen Areena Tukhol­mas­sa ja tuhan­net yksi­tyiskodit ympäri maail­maa. Hørn­ing tun­netaan erikois­es­ti korkeas­ta laadus­ta ja kyvys­tä tehdä yksilöl­lisiä ja räätälöi­tyjä par­ket­ti­ratkaisu­ja

Hørningin valikoimas­ta löy­tyvät kaiken­laiset mas­si­ivipar­ketit, lukuisa määrä eri puu­la­je­ja, jalopuiset teras­si­lau­dat ulkokäyt­töön, lis­tat, por­taat, liimat, öljyt ja hoito­tuot­teet.

Innofloor edus­taa Hørningin tuot­tei­ta Suomes­sa.

Hørn­ing Par­ket A/S on per­in­teikäs, jo vuodes­ta 1929 toimin­ut par­ketin valmis­ta­ja Tan­skas­sa.

Hørn­ing on toimit­tanut kaiken­laisia mas­si­ivipu­u­lat­tioi­ta tuhan­si­in kohteisi­in. Näistä kuu­luisimpia ovat lento­ken­tät Kööpen­ham­i­nas­sa, Tukhol­mas­sa, Bergenis­sä, Venet­si­as­sa ja Amman­is­sa, Madridin kansal­liskir­jas­to, Kööpen­ham­i­nan Oop­per­at­a­lo , Globen Areena Tukhol­mas­sa ja tuhan­net yksi­tyiskodit ympäri maail­maa. Hørn­ing tun­netaan erikois­es­ti korkeas­ta laadus­ta ja kyvys­tä tehdä yksilöl­lisiä ja räätälöi­tyjä par­ket­ti­ratkaisu­ja

Hørningin valikoimas­ta löy­tyvät kaiken­laiset mas­si­ivipar­ketit, lukuisa määrä eri puu­la­je­ja, jalopuiset teras­si­lau­dat ulkokäyt­töön, lis­tat, por­taat, liimat, öljyt ja hoito­tuot­teet.

Innofloor edus­taa Hørningin tuot­tei­ta Suomes­sa.

UUSIEN TUOTTEIDEN ETSINTÄÄ KYLMÄSSÄ JA LUMISATEISESSA ITÄVALLASSA

INNOfloorin väki suun­tasi kohti Alppe­ja toivoen koke­vansa kukki­van ja lämpimän kevään. Toisin kuitenkin kävi. Heti toise­na päivänä, kun kiipes­imme tuhan­nen metrin korkeu­teen, taitoimme matkaa ensin vesi- ja lop­ul­ta lumisateessa. Aamun val­jetes­sa vär­jöt­te­limme yhdessä…

lue lisää

B:hard-puulattia Kuopion Rakenna ja Asu -messuilla

Kuo­pi­on Raken­na ja Asu -mes­sut on var­ma kevään merk­ki. B:hard-puulattiat oli näyt­tävästi esil­lä Jokiväri Oy:n ihas­tut­taval­la mes­su­osas­tol­la. Mes­su­osas­ton lat­ti­aan asen­net­ti­in elävä ja tyy­likäs B:hardin super­mat­ta­lakat­tu Tam­mi Charak­ter -puu­lat­tia. Tänä vuon­na…

lue lisää

Ensimmäinen kokonaan Granab-lattiajärjestelmällä rakennettu kohde Suomessa

As. Oy Haa­gan Eliel on ensim­mäi­nen Suomes­sa Granab-lat­ti­a­jär­jestelmäl­lä kokon­aan tehty kohde. Jär­jestelmä mah­dol­lis­taa sähkö­jen, vesi­jo­hto­jen, viemäröin­nin, pat­terei­hin menevien läm­mi­tysvesi­jo­hto­jen ja jopa ilmas­toin­tikanavien asen­tamisen hel­posti ja nopeasti lat­t­ian…

lue lisää

B:hard on kansainvälisesti arvostettu tulevaisuuden puulattia

Kan­sain­välisil­lä BAU raken­nusalan mes­suil­la oli suo­ma­laisen arkkite­hti Juhani Pal­las­maan perus­ta­man kan­sain­välisen Archi-World Acad­e­myn jär­jestämä sem­i­naari, jon­ka tee­m­ana oli The Future of Build­ing. Tilaisu­udessa huip­puarkkite­hti­toimis­tot ympäri maail­maa…

lue lisää

Messuterveiset Saksasta

Toim­i­tusjo­hta­ja Mat­ti Kekäläi­nen korkkasi uuden mes­su­vuo­den Domo­tex-mes­suil­la 11.–14.1.2019 Sak­sas­sa. Jokavuo­tiset maail­man­laa­juiset lat­ti­ap­in­noitemes­sut pide­tään Han­noveris­sa teemal­la ”The World Under Your Feet”. Mes­suille kokoon­tu­vat alan ammat­ti­laiset ympäri…

lue lisää

Arvokas rakennus ansaitsee arvoisensa lattiat

Van­ha Suomen Pankin Kuo­pi­on kont­tori sijait­see Snell­manin puis­ton reunal­la Kuo­pi­on Museon naa­puris­sa. Grani­it­tisen raken­nuk­sen suun­nit­teli arkkite­hti J.V. Ström­berg ja se valmis­tui vuon­na 1912. Pankin holvis­sa säi­lytet­ti­in Ensim­mäisen maail­man­so­dan aikana Suomen koko…

lue lisää

B:hardilta uudet supermattalakatut tuotteet

Itä­val­ta­laisen B:hardin tuote­va­likoima on kas­vanut super­mat­ta­laka­tu­il­la tuot­teil­la. Alku­un lakat­tuna on saatavil­la värit­tömät Tam­mi Style (Select) — ja Tam­mi Charak­ter (Rus­tic) -lajitel­mat. Taval­lisen mat­ta­lakan kiil­toaste on noin 15. B:hardin super­mat­ta­lakas­sa…

lue lisää

Esittelyssä puulattioita moneen makuun

Tim­ber­wisen par­ketit ovat jo monille tut­tu­ja. Laadukas­ta lankku­par­ket­tia on valmis­tet­tu Loimaal­la jo vuodes­ta 1999. Itä­val­ta­lainen B:hard sen sijaan on uusi tulokas puu­lat­tia­markki­noil­la. Se on aivan uuden­tyyp­pinen kestävä ja edulli­nen puu­lat­tia. Puu­lat­tioiden…

lue lisää

Puulattioiden esittelypäivät Kuopiossa ja Joensuussa

Esit­te­lypäivänä Kuo­pi­on Uuni ja Kaake­li Oy:ssä Kolmisopes­sa vieraili tasaiseen tahti­in puu­lat­tioista kiin­nos­tunei­ta sis­us­tus­su­un­nit­telijoi­ta ja raken­nusalan ammat­ti­laisia. Export­pro Fin­landin toim­i­tusjo­hta­ja Mat­ti Kekäläi­nen esit­teli koti­maisen Tim­ber­wisen par­ket­te­ja…

lue lisää

010 5819 330

info@innofloor.fi

Y-tun­nus: 2720093–4