Granab on johta­va euroop­palainen akustis­ten lat­tiaratkaisu­jen valmis­ta­ja. Granab-jär­jestelmät ovat vaki­in­nut­ta­neet ase­mansa läh­es kaikkien raken­nus­li­ikkei­den vakio­ratkaisuina asuin-, toimis­to-, koulu- ja hotel­li­raken­nusko­hteis­sa Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa. Uutuute­na nyt myös urheilu­tilo­jen lat­tiaratkaisut.

Granab-lat­ti­a­jär­jestelmä on kevyt, vah­va, vakaa ja hil­jainen. Se on help­po asen­taa ja eri­laiset vaimen­nuse­le­men­tit anta­vat mah­dol­lisu­u­den monipuolisi­in askel- ja ilmaäänener­istys­ratkaisui­hin. Jär­jestelmän kan­ta­vana runk­ona käytet­tävät sinki­tyt teräsjuok­sut ja epäor­gaani­sista mate­ri­aaleista valmis­te­tut muut osat säi­lyt­tävät muo­ton­sa eikä niihin vaiku­ta ilman kos­teu­den tai läm­pöti­lan muu­tok­set samoin kuin esimerkik­si puisi­in rak­en­teisi­in.

Tes­tat­tu­ja ja tyyp­pi­hyväksyt­tyjä Granab-lat­ti­a­jär­jestelmiä on asen­net­tu jo yli 4,5 milj. neliötä kotei­hin, toimis­toi­hin, koului­hin, kaup­poi­hin, hotellei­hin ja julk­isi­in raken­nuk­si­in. Laa­ja koke­muk­semme ja kat­ta­vat tekniset resurssimme tekevät teknis­es­ti vaa­tivienkin lat­tioiden suun­nit­telus­ta help­poa. Yksinker­taiset asen­nu­so­hjeet ja laa­ja tietopankkimme on akusti­ikka­su­un­nit­telijoiden ja rak­en­ta­jien käytet­tävis­sä eri­no­maisen lop­putu­lok­sen takaamisek­si. 

Granab-lat­ti­a­jär­jestelmä vai­men­taa erit­täin tehokkaasti sekä askel- että ilmaääniä. Lisäk­si lat­ti­at ovat hil­jaisia eivätkä narise. Hyvin toimi­va äänieristys ympäröivistä tiloista on tärkeää hyvän asum­is- ja työym­päristön kannal­ta. Granab-jär­jestelmä on kehitet­ty yhteistyössä raken­nus­te­ol­lisu­u­den tutk­i­joiden ja äänikon­sult­tien kanssa. Granab toimii raken­nus­run­gon lisä-äänieris­teenä sekä uud­is­raken­nuk­sis­sa että perusko­r­jausko­hteis­sa.

Granab-lat­ti­a­jär­jestelmät ovat ympäristöys­täväl­lisiä ja kokon­aan kier­rätet­tävis­sä tai uudelleen asen­net­tavis­sa. Granab-lat­tial­la on 50% pienem­pi hiil­i­jalan­jäl­ki kuin betoni­lat­tial­la. 

Granab-jär­jestelmä on kestävä, kos­ka se koos­t­uu kokon­aisu­udessaan epäor­gaani­sista mate­ri­aaleista, joi­hin läm­pöti­la- tai kos­teusmuu­tok­set eivät vaiku­ta. Se toimite­taan huoneko­htais­es­ti valmi­ik­si määrämit­taan katkot­tuna ja näin ollen hukkaa ei syn­ny. Granab-jär­jestelmän iskun­vaimen­nu­som­i­naisu­u­den ansios­ta lat­tioista saadaan miel­lyt­täviä, jous­tavia ja nar­i­nat­to­mia.

Grananb-lat­ti­a­jär­jestelmiä on help­po ja kevyt (5 kg/m2) käsitel­lä sekä asen­taa. Granab ei tarvitse hitaasti kuiv­u­via märkä­val­u­ja tai tasoit­tei­ta, vaan se voidaan asen­taa muun­nelta­van raken­neko­rkeu­den ansios­ta eri korkuisille alus­toille. Valmis Granab-lat­tia on aina kui­va ja suo­ra lat­ti­ap­in­noituk­sen asen­nuk­selle. Alus­lat­t­ian ja pin­ta­lat­t­ian väli­in jäävään tilaan on help­po asen­taa kaik­ki tarvit­ta­vat ilmas­toin­ti-, viemäröin­ti- ja sähköve­dot ennen pin­talevy­jen asen­nus­ta.